ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

Factory building

អាគាររោងចក្រ

injection-molding workshop 02

សិក្ខាសាលាចាក់ថ្នាំ

mold fitting and  assembly01

សមផ្សិតនិងការជួបប្រជុំគ្នា

mold workshop01

សិក្ខាសាលាផ្សិត

mold-EDM-machining

mold-EDM-machining

R&D house

ផ្ទះ R&D